Ερευνητικά Έργα

Αναζήτηση έργου

Αναζητήστε το έργο πληκτρολογώντας το όνομα του.

Ερευνητικά έργα

Facebook Twitter Google LinkedIn Email
Έρευνα στην Αποκατάσταση Δασολίβαδων του τύπου Οικοτόπου Προτεραιότητας *9562 Ελληνικά Δάση Αρκεύθου (Juniperetum excelsae) μέσω της Επαναεισαγωγής και Ρύθμισης της Εκτατικής Κτηνοτροφίας
Προϋπολογισμός: 22.595 €
Διάστημα: 22/08/2013 - 30/06/2017
Φορέας: Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ)

Σύντομη περιγραφή

Προσδιορισμός της χλωριδικής ποικιλότητας των δασολίβαδων του οικότοπου προτεραιότητας *9562, παρακολούθηση αυτής στα χρονικά όρια διάρκειας του έργου LIFE12 NAT/GR/000539, κατά χώρο και χρόνο ρύθμιση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας ως εργαλείου αποκατάστασης και συμμετοχή στην ενημέρωση για τη διαχείριση του οικοτόπου.

Το έργο διερευνά τον τρόπο αποκατάστασης των δασολίβαδων αρκεύθου στην Πρέσπα με την καινοτόμα χρήση του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής ως μέσου ελέγχου των πλατύφυλλων ειδών. Η βόσκηση θα επανεισέλθει στην περιοχή, σε συγκεκριμένες θέσεις και με συγκεκριμένο χωρικό και χρονικό πλαίσιο εφαρμογής, κατόπιν υλοτομικών επεμβάσεων.

Επιπλέον θα γίνει παρακολούθηση της αποδοχής των δράσεων διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας από την τοπική κοινωνία μέσω έρευνας με ερωτηματολόγια, και θα μεταφερθεί η παραχθείσα γνώση σε θερινό σχολείο που θα λειτουργήσει στην περιοχή της Πρέσπας προς το τέλος του έργου LIFE.    

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ
Προϋπολογισμός: 1838826.94 €
Διάστημα: 01/01/2010 - 30/11/2015
Φορέας: ΕΚΤ, ΕΣΠΑ 2007-2013

Σύντομη περιγραφή

Η συνολική προτεινόμενη Πράξη διακρίνεται σε (α) Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας και (β) Κεντρική Δράση υποστήριξης, προβολής και δημοσιότητας.

Η κρισιμότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται με τις ερευνητικές προτάσεις των ομάδων ερευνητών του ΤΕΙ Θεσσαλίας τεκμηριώνεται αναλυτικά στα συνυποβαλλόμενα Έντυπα Υποβολής Πρότασης των ομάδων αυτών.

Άλλα Ερευνητικά Έργα

Innovative Paper Packaging Products for European SMEs Based on Functional Modification of Recovered Fibres
Προϋπολογισμός: 1,186,014.40 €
Διάστημα: ΔΕΚ 2012 - ΝΟΕ 2015
Επιτροπή Ερευνών
Εγκεκριμένο

Σύντομη περιγραφή

Το Εργαστήριο Υλοχρηστικής & Τεχνολογίας Ξύλου του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος συμμετέχει μέσω της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Λάρισας ως partner και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δρ. Στέργιος Αδαμόπουλος έχει τον Επιστημονικό Συντονισμό του προγράμματος. Coordinator είναι ο βιομηχανικός σύνδεσμος CEPI ο οποίος εκπροσωπεί τα συμφέροντα της βιομηχανίας χαρτιού στην Ευρώπη.
Adapt2change - Πρόγραμμα LIFE+
Προϋπολογισμός:
Διάστημα: Σεπ 2010 - ...
Επιτροπή Ερευνών
Εγκεκριμένο

Σύντομη περιγραφή

Το έργο Adapt2change “Προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στους περιορισμένους υδατικούς πόρους”, “Adapt agricultural production to climate change and limited water supply LIFE 09 ENV/GR/000296” είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση του ορατού πλέον κινδύνου που έχει επιφέρει η συνεχιζόμενη, με θρησκευτική ευλάβεια, κατασπατάληση των φυσικών πόρων, με τρόπο μη βιώσιμο.
###
Προϋπολογισμός:
Διάστημα: ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι (Μάρτιος 2003), ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ (Απρίλιος 2004)
Επιτροπή Ερευνών
Ολοκληρωμένο

Σύντομη περιγραφή

To πρόγραμμα «AΡΧΙΜΗΔΗΣ» έχει σαν αποκλειστικό στόχο την προώθηση της Έρευνας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό ενθαρρύνει την ανάπτυξη της έρευνας στο χώρο των ΤΕΙ με την ενίσχυση ερευνητικών ομάδων, οι οποίες είναι δυνατόν να οργανωθούν σε διατμηματικό ή διεπιστημονικό επίπεδο, διεξάγοντας έρευνα σε διευρυμένα επιστημονικά πεδία.
Ανάπτυξη και Εφαρμογή Προτύπου Προγράμματος Διασφάλισης Ποιότητας – Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου των Διαγ.Εργαστηρίων των ΚΕ στις 2 ΠΣΕ
Προϋπολογισμός:
Διάστημα: -
ΕΣΠΑ
Υλοποίηση

Σύντομη περιγραφή

Η παρούσα Πράξη αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή πρότυπου προγράμματος Διασφάλισης Ποιότητας – Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου των Διαγνωστικών εργαστηρίων των Κέντρων Υγείας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου.
Ανάπτυξη και Εφαρμογή Προτύπου Προγράμματος Διασφάλισης Ποιότητας – Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου των Διαγ.Εργαστηρίων των ΚΕ στις 3 ΠΣΕ
Προϋπολογισμός:
Διάστημα: -
ΕΣΠΑ
Υλοποίηση

Σύντομη περιγραφή

Η παρούσα Πράξη αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή πρότυπου προγράμματος Διασφάλισης Ποιότητας – Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου των Διαγνωστικών εργαστηρίων των Κέντρων Υγείας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου.
Ανάπτυξη και Εφαρμογή Προτύπου Προγρ.Διασφ.Ποιότητας – Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου των Διαγν.Εργαστηρίων Κέντρων Υγείας στις 8 Περιφ.Συγ
Προϋπολογισμός:
Διάστημα: 2013 - 2015
ΕΣΠΑ
Υλοποίηση

Σύντομη περιγραφή

Η παρούσα Πράξη αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή πρότυπου προγράμματος Διασφάλισης Ποιότητας – Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου των Διαγνωστικών εργαστηρίων των Κέντρων Υγείας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης MIS 375722.
Καινοτόμα Κεραμικά Υλικά
Προϋπολογισμός:
Διάστημα: 2007 - 2014
ΕΣΠΑ
Υλοποίηση

Σύντομη περιγραφή

Ο σκοπός της προτεινόμενης πρότασης είναι η ανάπτυξη καινοτόμων κεραμικών υλικών με βελτιωμένες ιδιότητες και υψηλή θερμομονωτική ικανότητα. Τα νέα κεραμικά υλικά θα παραχθούν με συνδυασμό δύο ή περισσότερων κονιών από πρώτες ύλες όπως πηλώδη χώματα, κονίες από οξείδια μετάλλων και παραπροϊόντα των μεταλλουργικών βιομηχανιών, οξείδια πυριτίου, αλουμινίου, μαγνησίου, ασβεστίου, αποξηραμένη-σταθεροποιημένη λυματολάσπη και ιπτάμενη τέφρα.