Στοιχεία υποέργου

Προϋπολογισμός : 78958 €
Hμερομηνία έναρξης : 01/01/2012
Ημερομηνία λήξης : 30/11/2015
Δαπάνες / Προϋπολογισμό :
86%
Φυσικό αντικείμενο : 19 από 19 παραδοτέα

Υπεύθυνος : Σαμαράς Νικόλαος (ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ / ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ)
Μέλη :
1. Βασιλειάδης Λάμπρος (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΌΓΟΣ )
2. Γκιάλης Στυλιανός (ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ / ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ )
3. Δερβένης Χαράλαμπος (ΔΊΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ )
4. Ιατρέλλης Όμηρος (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ )
5. Κόκκινος Κωνσταντίνος (ΔΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ )
6. Κυριατζής Βασίλειος (ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΌΣ ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ & ΜΗΧ. Η/Υ, ΜΒΑ )
7. Λασπίδου Χρυσή (ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ / ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ )
8. Λουκάς Αθανάσιος (ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ / ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ )
9. Μπάτης Νικόλαος (ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ / ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ )
10. Μυλόπουλος Νικήτας (ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΉΣ / ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΊΑΣ )
11. Σιδηρόπουλος Παντελής (ΠΡΟΣΟΜΟΊΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ )
12. Τζαμπύρας Ιωάννης (ΠΡΟΣΟΜΟΊΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ )
13. Υψηλάντης Παντελής (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ (ΤΕΩΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) )
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

Στο προτεινόμενο ερευνητικό πρόγραμμα, θα αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα λογισμικού παρακολούθησης και προσομοίωσης (monitoring and modeling system) για την αξιολόγηση της υδρολογικής, περιβαλλοντικής, οικολογικής και κοινωνικοοικονομικής δυναμικής σε λεκάνες απορροής λιμνών ή υγροβιότοπους και διαχείρισης των υδατικών πόρων τους το οποίο θα αποτελείται από μια σειρά διασυνδεδεμένων (ή συζευγμένων) μοντέλων μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο προσομοίωσης (common simulation framework). Το προτεινόμενο σύστημα προσομοίωσης θα αναπτυχθεί ως ένα γενικό εργαλείο για οποιοδήποτε λεκάνη απορροής αλλά θα εφαρμοστεί στην λεκάνη απορροής της υπό ανασύσταση λίμνης Κάρλας. Η προτεινόμενη έρευνα θα αντλεί μέσω ενός δικτύου μετεωρολογικών σταθμών με GSM-πομποδέκτες διάφορες κλιματολογικές μετρήσεις στο πεδίο εφαρμογής της και θα διαμορφώσει εργαστηριακές αναλύσεις συλλογής περιβαλλοντικών και οικολογικών δεδομένων συμπληρώνοντας τη χρήση διάφορων ιστορικών αρχειοθετημένων στοιχείων. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα του συστήματος θα μελετηθούν και θα αξιολογηθούν διάφορα κλιματολογικά και υδρολογικά σενάρια καθώς επίσης και στρατηγικές διαχείρισης των υδατικών πόρων της περιοχής της λεκάνης απορροής. Σκοπός της έρευνας είναι η δημιουργία ενός εργαλείου έρευνας και πειραματισμού (test bed) για υδρολόγους, περιβαλλοντολόγους και άλλους επιστήμονες με σκοπό την εύκολη και γρήγορη λήψη μετρήσεων σχετικών με τα χαρακτηριστικά των υδροβιοτόπων.

Σκοπός του υποέργου: Σκοπός της έρευνας είναι η δημιουργία ενός εργαλείου έρευνας και πειραματισμού (test bed) για υδρολόγους, περιβαλλοντολόγους και άλλους επιστήμονες με σκοπό την εύκολη και γρήγορη λήψη μετρήσεων σχετικών με τα χαρακτηριστικά των υδροβιοτόπων.

Πακέτα

Π.Ε.1-Ανάπτυξη βάσης δεδομένων

Δράσεις
Δ1.1-Δημιουργία της βάσης δεδομένων
Δ1.2-Δημιουργία του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών στο λογισμικό GIS
Δ1.3-Ενσωμάτωση μετεωρολογικών και υδρολογικών δεδομένων
Δ1.4-Ενσωμάτωση περιβαλλοντικών δεδομένων
Παραδοτέα
Π1.1-Δημιουργία της βάσης δεδομένων
Π1.2-Δημιουργία του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών στο λογισμικό GIS
Π1.3 Διασύνδεση της βάσης δεδομένων με το σύστημα GIS

Π.Ε.2-Συλλογή πειραματικών δεδομένων από το πεδίο μελέτης

Δράσεις
Δ2.1-Έρευνα αγοράς υλικού και προμήθεια του (Μετεωρολογικοί Σταθμοί, όργανα multi-parameter probes, συσκευή GPS
Δ2.2-Εγκατάσταση υλικού στο πεδίο δράσης
Δ2.3-Έλεγχος οργάνων – Βαθμονόμηση
Δ2.4-Λήψη δεδομένων
Δ2.5-Δημιουργία ερωτηματολογίου – Λήψη στατιστικών δεδομένων – Επεξεργασία δεδομένων
Παραδοτέα
Π2.1-Δημιουργία ερωτηματολογίου – διανομή – Επεξεργασία δεδομένων
Π2.2.3-Α. Εγκατάσταση υλικού στο πεδίο δράσης
Π2.2.3-Β. Web Service βαθμονόμησης (Calibration web service)

Π.Ε.3-Συλλογή πειραματικών δεδομένων από το πεδίο μελέτης

Δράσεις
Δ3.1-Προδιαγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων
Δ3.2-Σχεδιασμός και ανάπτυξη των μοντέλων
Δ3.3-Ανάπτυξη μηχανής βαθμονόνησης/βελτιστοποίησης του συστήματος (Calibration Engine)
Δ3.4-Ανάπτυξη του «πυρήνα» του συστήματος (Core Engine Development)
Δ3.5-Ανάπτυξη βοηθητικών λειτουργιών (Utilities Development)
Παραδοτέα
Π3.1-Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της αρχιτεκτονικής του framework
Π3.2-Λογισμική ενότητα (module) επιφανειακής υδρολογίας
Π3.3-Λογισμική ενότητα (module) ισοζυγίου λίμνης
Π3.4-Λογισμική ενότητα (module) περιβάλλοντος οικοσυστήματος
Π3.5-Λογισμική ενότητα (module) υπόγειας υδρολογίας
Π3.6-Λογισμική ενότητα (module) κοινωνικο-οικονομικού μοντέλου
Π3.7-Λογισμική ενότητα (module) πυρήνα του συστήματος
Π3.8-Λογισμική ενότητα (module) utilities

Π.Ε.4-Μοντελοποίηση και ανάπτυξη σεναρίων στρατηγικών

Δράσεις
Δ4.1-Ανάπτυξη διάφορων σεναρίων και στρατηγικών διαχείρισης των υδάτινων πόρων για την αποκαταστημένη λίμνη Κάρλα προσομοίωσή τους
Παραδοτέα
Π4.1-Μελέτη σεναρίων και στρατηγικών
Π4.2-Δημοσίευση ερευνητικού έργου

Π.Ε.5-Διάδοση των αποτελεσμάτων

Δράσεις
Δ5.1-Διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου
Παραδοτέα
Π5.1-Φυλλάδιο ενημέρωσης
Π5.2-Ιστοσελίδα του ερευνητικού προγράμματος
Π5.3-Δημοσιεύσεις ερευνητικού έργου

Ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν δράσεις δημοσιότητας προς το παρόν.