Έρευνα στην Αποκατάσταση Δασολίβαδων του τύπου Οικοτόπου Προτεραιότητας *9562 Ελληνικά Δάση Αρκεύθου (Juniperetum excelsae) μέσω της Επαναεισαγωγής και Ρύθμισης της Εκτατικής Κτηνοτροφίας

Γενικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός : 22.595 €
Φορέας : Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ)
Hμερομηνία έναρξης : 22/08/2013
Ημερομηνία λήξης : 30/06/2017
Δαπάνες / Προϋπολογισμό : N/A
Υπεύθυνος : Βραχνάκης Μιχαήλ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

Στα πλαίσια συνεργασίας για τη διεξαγωγή έρευνας η ΕΠΠ αναθέτει στο Εργαστήριο Λιβαδοπονίας του Τμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Θεσσαλίας τη διεξαγωγή έρευνας με θέμα «Έρευνα στην Αποκατάσταση Δασολίβαδων του Τύπου Οικοτόπου Προτεραιότητας *9562 Ελληνικά Δάση Αρκεύθου (Juniperetum excelsae) μέσω της Επαναεισαγωγής και Ρύθμισης της Εκτατικής Κτηνοτροφίας» - “ResearchonRestorationofSilvopastoralPriorityHabitatType *9562 Grecianjuniperwoods (Juniperetum excelsae) throughtheIntroductionandAdjustmentoftheExtensifiedLivestockHusbandry”, στα πλαίσια του έργου “LIFE12 NAT/GR/000539 Restoration and Conservation of the Priority Habitat Type *9562 Grecian Juniper Woods in Prespa National Park, Greece