Γενικά Στοιχεία

Προϋπολογισμός : 1838826.94 €
Φορέας : ΕΚΤ, ΕΣΠΑ 2007-2013
Hμερομηνία έναρξης : 01/01/2010
Ημερομηνία λήξης : 30/11/2015
Δαπάνες / Προϋπολογισμό :
82%
Φυσικό αντικείμενο : 340 από 367 παραδοτέα

Υπεύθυνος : Χαρτώνας Χρυσάφης (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)
Facebook Twitter Google LinkedIn Email

Η συνολική προτεινόμενη Πράξη διακρίνεται σε (α) Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας και (β) Κεντρική Δράση υποστήριξης, προβολής και δημοσιότητας.

Η κρισιμότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται με τις ερευνητικές προτάσεις των ομάδων ερευνητών του ΤΕΙ Θεσσαλίας τεκμηριώνεται αναλυτικά στα συνυποβαλλόμενα Έντυπα Υποβολής Πρότασης των ομάδων αυτών.

Η Κεντρική Δράση στοχεύει να διευρύνει υπάρχουσες και να δημιουργήσεις νέες υποδομές για τη διάχυση/ δημοσιότητα αποτελεσμάτων ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων που εκτελούνται στο ΤΕΙ Θεσσαλίας. Η δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων είναι κρίσιμη για την ενημέρωση πιθανά επωφελούμενων φορέων της παραγωγής και θα συμβάλει στην εδραίωση και ισχυροποίηση μιας διαύλου επικοινωνίας μεταξύ ερευνητικών προσπαθειών των ερευνητικών ομάδων στο ΤΕΙ Θεσσαλίας και αναγκών παραγωγικών φορέων και επιχειρήσεων.

Εξ ίσου βασική στόχευση της Κεντρικής Δράσης είναι η δημιουργία διαχειριστικής υποδομής για την απρόσκοπτη εκτέλεση ερευνητικού έργου από ομάδες ερευνητών, η οποία να αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και, συνεπώς να μειώνει την άσκοπη ανάλωση χρόνου για διεκπεραίωση τακτικών και απαραίτητων ενεργειών, τόσο για την ενδο-επικοινωνία της ομάδας (χάραξη κατευθύνσεων, διαρκής αλληλοενημέρωση επί αποτελεσμάτων και ανάπτυξη ομαδικής προβληματικής), όσο και για την εκπλήρωση τακτικών διαχειριστικών υποχρεώσεων διοικητικής και οικονομικής μορφής.

Ερευνητικά υποέργα